Tien jaren stadsherstel

Bergkwartier Deventer 1967-1977

Redactie: Prof.ir. H.M. Goudappel

190 Blz., ISBN 978 90 2022 511 2     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1978     


Dit boek geeft een kaleidoskopisch beeld van het aandeel dat stadsherstel in het geheel van de stedelijke rekonstruktie kan innemen. Als voorbeeld is genomen de herstelperiode 1967-1977 van het Bergkwartier in Deventer, een onderdeel van de historische binnenstad, waarvan grote delen rond 1960 slooprijp werden geacht. Dit getij kon worden gekeerd door een gelukkig samengaan van partikulier initiatief en overheden.

In het monumentenjaar 1975 werd de stad Deventer onderscheiden op europees, nationaal en provinciaal nivo, omdat de stad een lichtend voorbeeld is van dat integrale stadsherstel, dat in het monumentenjaar werd bepleit. Noch eenzijdige restauratie van historische bouwwerken, noch sloop van 'afgeschreven' bebouwing was het uitgangspunt, maar instandhouding van stad en stadbeeld als één organisch geheel. Een geheel waarin mens en omgeving op elkaar blijven afgestemd en waarvan het 'verhaal' blijvend kan worden afgelezen. Een wettelijk kader voor zo'n aanpak ontstaat pas in het midden van de zeventiger jaren. De basis daarvoor werd gelegd in enkele pioniersprojeckten, waaronder het Deventer Bergkwartier.

De bijdragen in dit boek zijn van de hand van direkt betrokkenen bij de stedelijke rekonstruktie. De algemene hoofdstukken betreffen het stadsherstel zoals dit in de beschouwde periode in Nederland gestalte kreeg. De bijdragen die rechtstreeks betrokken zijn op het Deventer Bergkwartier geven een volledig overzicht van historische situaties en recente ontwikkelingen.
De doorwerking van een, zij het voorbeeldig, project van stadsherstel biedt het grote voordeel, dat vele facetten van zo'n werk kunnen worden belicht. Zo kon nu, naast een uitvoerige dokumentatie in foto's en tekeningen, ook het boeiende verhaal van de financiering van dit project duidelijk worden uiteengezet.

De uitgave van dit boek is een initiatief van de Stichting Werkgroep Bergkwartier, welke een van haar bestuursleden bereid vond om de samenstelling te verzorgen. De werkgroep legt hiermee ook verantwoording af van haar aktiviteiten.
De spontane en deskundige medewerking van de auteurs en de N.V. Bergkwartier, Maatschappij voor Stadsherstel, maakten het mogelijk dat een rijk geïllustreerd boek ontstond, dat voor een ruime lezerskring bestemd is: stedebouwkundigen, architekten, aannemers, diensten openbare werken, historici en de geïnteresseerde leek.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     


Terug naar de vorige pagina