Swifterbant S25

Een bijzondere vindplaats van de Swifterbant-cultuur (Ca. 4500-3700 cal. BC)

D.C.M. Raemaekers, J. Geuverink, I. Woltinge,
J. van der Laan, E.E. Scheele, T. Sibma en D.J. Huisman

56 Blz., ISBN onbekend     
Uitgegeven in eigen beheer, 2014     


Veldwerk uitgevoerd van 2008 tot 2010 nabij een van de rivierduinen in het Swifterbant riviersysteem (Nederland) leverde nieuwe inzichten op in de regionale bezettingsgeschiedenis tijdens het Neolithicum (ca. 4500-3700 v.Chr.).

Opgravingen in de jaren zestig en zeventig op rivierduinlocaties S21-S24 waren gericht op de vondsten en kenmerken in het duinzand. Het bleek onmogelijk de vondsten in het Mesolithicum en het Neolithicum in verschillende bewoningsfasen te verdelen. De dijklocaties langs het riviersysteem daarentegen dateren uit de periode 4300-4000 cal. BC.

De nieuwe opgravingen op S25 bevinden zich aan de grenszone van het duin, opgebouwd met kleiafzettingen waarbij alle vondsten werden geregistreerd in kleine spitcellen (50 cm x 50 cm x 5 cm). Dit maakte een gedetailleerde analyse van de ruimtelijke spreiding van de vondsten mogelijk. In combinatie met verschillende 14C-data duiden de gegevens op een langzame opbouw van de afzettingen in de periode 4500-3700 cal. BC.
Een vergelijking van artefactkenmerken onderstreept dat S25 moet worden geïnterpreteerd als een site van de Swifterbant-cultuur. Desalniettemin bleek S25 nogal verschillend te zijn van alle andere bekende sites in de omgeving. Het keramiek is een subset van het keramiek dat op de andere locaties verkrijgbaar is. Er zijn geen kenmerken (bijv. Geen haarden, graven of postholes). Bovendien is er geen bewijs voor graanteelt. Er wordt geconcludeerd dat S25 een stortzone is gerelateerd aan activiteiten op het rivierduin. Deze activiteiten zijn beperkter van omvang dan die welke blijken uit de dijklocaties, wat suggereert dat het rivierduin een specifieke functie had in het regionale bezettingssysteem. Aangenomen wordt dat S25 het overblijfsel is van een reeks kleinschalige en intermitterende bezoeken aan het duin. Als zodanig breidt S25 onze interpretatie van menselijke gedragsvariabiliteit in de Swifterbant-regio uit.

Deze studie is als een PDF te downloaden van: Researchgate.net
Terug naar de vorige pagina