Markelo

Dorpsgeschiedenis, een terugblik op bewoners en bewoning

Jan Stoelhorst

368 Blz., ISBN 90 804440 1 4     
Uitgave van de Stichting Heemkunde Markelo, 1998     


Een plattelandssamenleving zoals die zich de afgelopen 200 jaar ontwikkelde, zo'n acht generaties inwoners van het dorp Markelo. Daarover gaat dit boek.

De gangbare vormen van geschiedschrijving behandelen 'belangrijke mensen' in toonaangevende centra van de wereld of ons eigen land. De geschiedenis op school ging - en gaat nog steeds - overwegend over plaatsen en mensen die de loop der geschiedenis bepaald hebben.
Ondanks de lichte kentering die hierin te bespeuren valt, is er zeker op lokaal niveau, nog een grote achterstand in te halen. De overgrote onopvallende meerderheid van de bevolking, die door de eeuwen heen een minder prominente rol heeft gespeeld, verdient meer aandacht.

In dit boekwerk zal daarom met name ook deze laatstgenoemde groep de revue passeren. Van Markelo's dorpskern wordt - minstens vanaf 1800 - maar vaak nog verder terug, beschreven wie welke panden bewoonden en waar ze de kost mee verdienden. Waren ze smid, kuiper, tapper, koopman, koster of gewoon boer? Waar kwamen ze vandaan en wat voor mensen waren het?
In een 'virtuele' historische wandeling, die start vanaf het Kerkplein, willen we niet alleen een zo getrouw mogelijk beeld schetsen van de bewoning, maar ook is plaats ingeruimd voor een nadere beschouwing van een aantal specifieke onderwerpen.


(Bovenstaande tekst komt uit de inleiding van het boek)     


Terug naar de vorige pagina