Limburgsch Sagenboek

Met 8 houtsneden van Nic. J.B. Bulder

J.R.W. Sinninghe

358 Blz., ISBN 90 03 93870 9     
Uitgeverij W.J. Thieme & Cie, 1938     


De Limburger met zijn rijke phantasie is een geboren verteller; in geen enkel gewest leven zoovele sagen en legenden, sprookjes en vertelsels onder het volk. In geen enkel gewest werd ook zooveel opgeteekend door geschiedvorschers en letterkundigen.
Sinds pastoor H.Welters met behulp van zijn vele medewerkers - o.a. archivaris Jos. Habets en Ecrevisse - de eerste, uitgebreide verzameling uitgaf, zijn vele boeken en tijdschriftartikelen over het Limburgsch volksgeloof verschenen van de hand van dr. Jos. Schrijnen, Felix Rutten, Pierre Kemp, Gerard Krekelberg, Th. Dorren, Ad. Welters, wijlen A.F. van Beurden en anderen.
Afzonderlijk noem ik hier H.P. Bours te Banholt, A. Wehrens te Sas van Gent en D. Wehrens te Amsterdam voor de door hen afgestane sagen en voor hun goeden raad; hierbij betuig ik hen mijn welgemeenden dank.
Evenals in mijn vorige boeken (Noord-Brabantsch-, Zeeuwsch- en Overijselsch Sagenboek) streefde ik naar de grootst mogelijke volledigheid; wanneer plaatsruimte mij beperkingen oplegde, vermeldde ik in enkele regels achter de betreffende hoofdstukken de ongeveer gelijkluidende sagen. Zonder afbreuk aan het geheel te doen, kon ik op deze wijze den folklorist tevredenstellen. Meer dan voorheen heb ik zelf tusschen den tekst richtlijnen aangegeven voor verder onderzoek.


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord van het boek)     

Dit boek is online te lezen op: www.dbnl.org


Terug naar de vorige pagina