Gebouwd in de wijk

Monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge

Jack Fens

180 Blz., ISBN 90 70873 01 X     
Uitgave van Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge, 1983     


In de huidige tijd is de belangstelling voor gebouwen en andere voorzieningen, die karakteristiek zijn voor een dorp, een stadswijk of een woongemeenschap, sterk toegenomen.
Met name geldt dat voor lokaties, die ingeklemd geraakt zijn tussen of overspoeld zijn door monotone stedelijke nieuwbouw. In alle door Rotterdam gennexeerde gemeenten is dat in sterke mate het geval.
We zien dan het fenomeen dat oorspronkelijke bewoners, maar daarnaast ook nieuw ingekomenen een grote interesse aan de dag gaan leggen voor hetgeen overgebleven is uit vroegere tijden. Het doet er niet toe uit welke eeuw die relicten dateren. Juist wat in de 19e of 20e eeuw tot stand gebracht is, kan in hoge mate karakteristiek zijn en daarom waard om behouden te worden. Dat karakteristieke vormt het hart van de woongemeenschap. Daaraan herkent men haar en daarin onderscheidt zij zich van andere.
Op initaitief van belangstellende bewoners van Hillegersberg en Schiebroek is in 1976 een gedegen onderzoek ingesteld naar de gespaard gebleven bouwkundige objecten in die beide stadswijken, welke dateren van vóór de annexatie in 1941 door Rotterdam. Het bleek verrassend veel te zijn. Natuurlijk was niet alles van even groot belang. Wat opmerkenswaard was werd in kaart gebracht met hulp van de Rotterdamse Dienst Stadsontwikkeling. Het resultaat van het werk was een historische kwaliteitenkaart van de bebouwing in Hillegersberg en Schiebroek. De presentatie ervan leidde tot de oprichting in 1977 van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge, een vereniging die een grote aktiviteit is gaan ontplooien ter voorkoming van aantasting van het wijkeigene.
Bijzonder verheugend en stimulerend was het besluit om ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Vereniging de historische kwaliteitenkaart verder te visualiseren in een rijk geïllustreerd boek. Dat boek, samengesteld door Jack Fens, is gereed. Wijksgewijs worden er vele als historisch waardevol aangemerkte objecten in geïnventariseerd, maar ook nader beschreven en uitgebeeld.


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord van het boek)     


Terug naar de vorige pagina