De Abdij van Egmond

van de aanvang tot 1573

Hollandse Studiën 5

J. Hof

Monnik van Egmond

527 Blz., ISBN 978 90 2570 2700     
Uitgave van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland, 1973     


Op 23 augustus 1935 vestigden zich na drie en halve eeuw opnieuw benedictijner monniken op de oude abdijgronden van Egmond. Wat men onder meer van hen verwachtte, was dat zij de bestudering van de abdijgeschiedenis ter hand zouden nemen. Enige maanden vóór deze gedenkwaardige dag had professor W. Nolet van het groot-seminarie te Warmond deze verwachting uitgesproken op het zestiende Nederlandse filologen congres te Groningen. Hij hield daar een voordracht over het schrijven van een geschiedenis der abdij. Hij memoreerde het vele wat er al over dit onderwerp geschreven was en ging uitvoerig in op wat er nog te doen stond op dit gebied. De spreker eindigde zijn betoog met de opmerking, dat de definitieve geschiedenis van de Egmonder abdij nog wel enige jaren op zich zou laten wachten.
(...)
Deze studie is niet bedoeld als het laatste woord in de bestudering van de abdijgeschiedenis. Zowel de leesbaarheid als de omvang van het boek legde ons beperkingen op. Als dit werk een stimulans zou zijn om verdere detailstudies te ondernemen heeft het zeker zijn doel niet gemist.


(Bovenstaande tekst komt van de Verantwoording in het boek)     


Terug naar de vorige pagina